انتخابی که
برترین قدرت هر مدیر می شود
لیست قیمت هزینه های دریافتی از مشتریان در سال ٩۴
ارقام به تومان    
درجه ۱ درجه ۲ عنوان نوع
٩۵.۰۰۰ ۷٩.۰۰۰ تا ۲ ساعت پشتیبانی
۳۵.۰۰۰ ٢۸.۰۰۰ بیش از ۲ ساعت، ساعتی پشتیبانی
۴٩.۰۰۰ ۴٩.۰۰۰ کیس پشتیبانی
۴٩.۰۰۰ ۴٩.۰۰۰ ریموت تا ۲ساعت پشتیبانی
۲۴۰.۰۰۰ ٢۴۰.۰۰۰ هزینه ماموریت پشتیبانی
  ۴۰.۰۰۰ Back Up 7Diamonds پشتیبانی
  ۶۰.۰۰۰ BackUp 7D-701    پشتیبانی
  ۳۰.۰۰۰ تخلیه پشتیبانی
  ۴۰.۰۰۰ Set Modem پشتیبانی
  ۷۵.۰۰۰ مبدل قطعات
  ٢۵.۰۰۰ کابل سریال ۵ متری قطعات
  ٢۰.۰۰۰ Cd 7Diamonds قطعات
  ۳۵.۰۰۰ آداپتور قطعات
  ۵۳.۰۰۰ قفل سخت افزاری قطعات
 

 Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/padide-af.com/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 32